מיקום:
סוג נכס:
מצב הפרויקט:
מיקום:
סוג נכס:
מצב הפרויקט:

מדיניות פרטיות

עודכן ביום: 6 במרץ 2024

התנאים שלהלן מפרטים את עיקרי מדיניות הפרטיות הנהוגה על ידי קבוצת אביב – קבוצת אביב ושות' נדל"ן 1963 בע"מ ו/או אביב חברה לייזום וניהול נדל"ן בע"מ לרבות חברות בנות וקשורות (ייקראו ביחד ולחוד להלן: "קבוצת אביב" או "קבוצת אביב", "אנחנו", "אנו", "שלנו"). באתר האינטרנט הנמצא בבעלות קבוצת אביב ומופעל על ידה בכתובת: https://avivcomp.co.il/, ("האתר" או "השירותים"), מדיניות הפרטיות מטה מפרטת בין השאר, את האופן שבו ­­­­­­­­קבוצת אביב אוספת ומשתמשת במידע הנמסר לה ו/או שנאסף על ידה במסגרת הגלישה ו/או השימוש באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות").

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתקנון השימוש של האתר בכתובת תנאי שימוש , ולכן יש לקרוא את מדיניות הפרטיות יחד עם תקנון האתר. למעט אם ההקשר מחייב אחרת, מונחים שהוגדרו בתקנון האתר ושלא הוגדרו אחרת במדיניות הפרטיות, יחולו גם לעניין מדיניות פרטיות זו.

קבוצת אביב מייחסת חשיבות רבה ולוקחת ברצינות את הפרטיות של המשתמשים באתר ובשירותים הגלומים בו, ומתוך כך משקיעה משאבים רבים על מנת לשמור עליה. במדיניות הפרטיות תוכל למצוא מידע על האופן שבו אנו אוספים מידע אודותיך בעת שימושך באתר, בשירותים, ובכל אינטראקציה שתתקיים בין קבוצת אביב לבינך בקשר אליהם. על מנת לסייע לקבוצת אביב לשמור על פרטיותך הינך מתבקש לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות של קבוצת אביב.  

בעצם השימוש באתר ובשירותים, הנך מביע את הסכמתך כי קבוצת אביב תעשה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.

האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.

המידע האישי שנאסף על ידי קבוצת אביב

במהלך השימוש באתר ובשירותים, ייאסף מידע אודותיך כדלקמן:

 • נתונים אודות השימוש שלך באתר ובשירותים – השימוש שתבצע באתר ובשירותים יתועד על ידי המערכות שלנו, ובכלל זה, עמודי האתר שתצפה בהם, זמני ומועדי הצפייה שלך בעמודים של האתר, אינטראקציה שתקיים עם העמודים של האתר, זמני קריאת הודעות שנשלח אליך, האינטראקציה שתקיים עם נתוני ודוחות התגמולים הקשורים אליך ועוד.
 • פרטי יצירת קשר – בכל עת שבה תיצור עמנו קשר בעמוד "צרו קשר" באתר או בכל ערוץ שהוא לרבות ערוצים המופעלים על ידי צדדים שלישיים ורשתות חברתיות, אנו נאסוף את פרטי הקשר שבאמצעותם נוצר הקשר בינינו הכוללים את שמך המלא, מספר הפלאפון שלך, כתובת דוא"ל, וכן את תוכן ההודעות שתמסור לנו. בנוסף, ככל שתיצור עמנו קשר טלפוני, שיחותיך עם נציגנו עשויות להיות מוקלטות או מתועדות בדרך אחרת.
 • נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתר, קבוצת אביב (או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ"ב.

יובהר, כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לקבוצת אביב, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, ייתכן שקבוצת אביב לא תוכל לספק לך את השירות המבוקש על ידך.

הנך אחראי, כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסור לנו הינו נכון מדויק. יובהר בזאת, כי מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מאתנו בעת שימושך באתר ו/או בעת קבלת השירותים כן ישפיע על היכולת שלנו לספק לך שירותים וליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות פרטיות זו.

שימוש במידע

השימוש במידע כאמור, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • על מנת לאפשר לך להשתמש באתר/ בשירותים ובמערכת;
 • כדי להפנות אותך לשירותים רלוונטיים בהתאם למאפייני החיפוש שלך;
 • משלוח התראות והודעות בקשר עם מתן השירותים ו/או לצורך קידום האתר ושירותיו ו/או לעניין הפרות תנאי השימוש של האתר;
 • כדי להפעיל את האתר/השירותים ולשפר את חוויית המשתמש באתר;
 • על מנת לקיים פעילויות התומכות במתן השירותים, כגון קבלת החלטות אסטרטגיות, פיתוח עסקי, ניהול פיננסי, חוויית משתמש וכדומה;
 • על מנת לפנות אליך בהצעות, לרבות הצעות שיווקיות ומסחריות בכפוף להוראות הדין;
 • על מנת להתאים את ההצעות שיישלחו אליך בהתאם לצרכיך, תחומי העניין שלך והעדפותיך;
 • כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על קבוצת אביב;
 • כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלך וליצור שירותים חדשים;
 • ביצוע ניתוחים שונים ביחס למידע האמור, לרבות, אך מבלי למעט, ניתוחים סטטיסטיים ופילוחי שוק שונים, בין ביחס למידע המתקבל ממשתמש בודד ובין ביחס לאגרגציה של המידע המתקבל ממספר משתמשים;
 • כדי להגן על הזכויות, האינטרסים והנכסים שלנו ושל צד שלישי כלשהו.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים למעט הגורמים המפורטים מטה עבור המטרות הבאות בלבד:

 • צדדים שלישיים המספקים לקבוצת אביב שירותים בקשר עם האתר ו/או השירותים (בין אם שירותים שנועדו לתמוך באתר, כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, שירותי אחסון מידע, שירותי אנליטיקות וכד'; ובין אם שירותים שנועדו לתמוך בפעילות העסקית של קבוצת אביב כגון יועצים משפטיים, רואי חשבון, פיתוח עסקי, שיווק, פרסום ועוד);
 • אם יתקבל בידי קבוצת אביב צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מי מקבוצת אביב ו/או מי מטעמה;
 • לצורך שמירה והגנה על זכויותיה, נכסיה וקניינה של קבוצת אביב או של צדדים שלישיים;
 • בהסכמתך או בהנחייתך;
 • בכל מקרה שבו קבוצת אביב תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיה או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.

בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה אודותיך עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את האנשים שהמידע הוא עליהם.

כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים וקבוצת אביב לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות אתר, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת של קבוצת אביב יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. במקרים אלה קבוצת אביב תהא רשאית למסור מידע מזהה אישית אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין, לרבות ומבלי לגרוע, מקום בו יינתן צו שיפוטי או מנהלי למסירת פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי כלשהו או במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין ­­­­­­­­ קבוצת אביב ו/או מי מטעמה.

דבר פרסומת והצעות שיווקיות

בכפוף להוראות הדין, קבוצת אביב או מי מטעמה תיצור עמך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי או דרך אחרים, ותשלח אליך דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעת דבר פרסומת אחרת. קבוצת אביב גם עשויה ליצור איתך קשר באמצעות שיחה טלפונית או שיחה בתקשורת אלקטרונית ולהציע לך הצעות שיווקיות.

בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך או לחדול מלקבל דבר פרסומת כאמור על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם קבוצת אביב באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת ייעודית להסרה מקבלת דבר פרסומת: [[email protected]]. בכל הנוגע לשיחות שיווקיות, ההסרה תעשה בכל דרך אחרת. בעשותך כן, אנו נחדול לשלוח אליך דבר פרסומת בהתאם לאמור לעיל. אולם, במידה ומידע אודותיך נשמר על ידנו למטרות נוספות המפורטות במדיניות הפרטיות, אנו נמשיך לשמור את המידע אודותיך למטרות אלו אך לא לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר או משלוח דברי פרסומת אליך כמפורט לעיל.

Cookies

קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. קבוצת אביב עשויה להשתמש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את האתר והתכנים הכלולים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.

ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל קבוצת אביב באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות או מכלל השירותים שבאתר.

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

קבוצת אביב עשויה להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל או באיחוד האירופי, ובמקרה שכזה קבוצת אביב תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתר, הינך מסכים להעברה האמורה.

האתר

המידע באתר יכול לכלול שרטוטים, הדמיות ומצגות אשר נועדו לצורך המחשה בלבד. קבוצת אביב אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע וכן אינה מתחייבת כי השרטוטים, ההדמיות והמצגות המוצגות באתר יבואו לכדי ביטוי בפועל כמות שהם. החברה המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות, אינפורמטיביות ותיאוריות בלבד ואינו מהווה התחייבות ו/או המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן הנך מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על שרטוטים, הדמיות, מצגות, הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים ו/או יישומו תלוי בצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה.

קישורים לאתרים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי קבוצת אביב ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראים למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאים בשום אחריות או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים או צדדים שלישיים כאמור. מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו לפני כל שימוש בהם.

אבטחת מידע

קבוצת אביב מתייחסת ברצינות רבה לאבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.

זכויות המשתמש במידע

כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע. לפיכך, אם תרצה  לשנות מידע המזהה אותך אישית, אנא פנה אלינו באמצעות אפשרות ה "צור קשר" באתר בכתובת האינטרנט: צור קשר קבוצת אביב וציין כי אתה מעוניין לשנות את המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

קבוצת אביב שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. אם יבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלה יפורסמו בעמוד זה באתר, כעדכון למסמך זה, בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. בהתאם, מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם בדף זה על מנת להתעדכן בשינויים אלו ולעיין בתנאי מדיניות הפרטיות.

יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:
קבוצת אביב ושות' נדל"ן 1963 בע"מ;
ז'בוטינסקי 7, רמת גן;
[email protected]
03-753-3222

הגשת קורות חיים

אנא מלאו את הפרטים שלכם והפנייה תועבר למחלקה המתאימה, במידה ורלוונטי ייצרו עמכם קשר

דפנה הרלב

מנכ״לית

בוגרת אוניברסיטת בר אילן בכלכלה ומנהל עסקים.
מכהנת כמנכ"ל קבוצת אביב מאז שנת 2001.
בתפקידה הקודם בקבוצת אביב כיהנה כסמנכ"ל כספים במשך למעלה מ-15 שנה.

דורון אביב

יו"ר דירקטוריון משותף

בוגר הפקולטה להנדסת בניין בטכניון בהצטיינות יתרה.
יו"ר קבוצת אביב מאז שנת 2001.
כיהן כמנכ"ל קבוצת אביב במשך למעלה מ-15 שנה.